FanShot

M'Bolhi Meme (NSFW lyrics)

+

Rais M'Bolhi didn't choose the Thug Life, the Thug Life chose him. (h/t to Ryan Bross)